Grip+ B.V.

Hieronder vindt u onze Privacy verklaring en daaronder de disclaimer.

Privacy verklaring

Grip+ B.V., gevestigd aan Prinseveld 41 te Erp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Website:       www.grip-plus.nl
 • Adres:            Prinseveld 41
 • Telefoon:      +31 (0)6 20 608 156
 • E-mail:           info@grip-plus.nl

Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken

Grip+ B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u producten van ons afneemt en/of omdat wij diensten aan u verlenen of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Kopie geldig identiteitsbewijs
 • Nummer identiteitsbewijs
 • Handtekening
 • Bankrekeningnummer

Welke persoonsgegevens wij exact van u verwerken hangt (mede) af van welke diensten wij aan u verlenen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Grip+ B.V. verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Pasfoto
 • Camerabeelden

Of wij deze persoonsgegevens van u verwerken hangt (mede) af van de grondslag die van toepassing is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Grip+ B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Te reageren op vragen en opmerkingen
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is omdat u producten van ons afneemt 
 • Om onze diensten aan u te kunnen verlenen
 • Om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze producten en/of onze dienstverlening
 • Uitnodigingen te sturen
 • Sollicitatieprocedures uit te voeren

Grip+ B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Grip+ B.V. neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Grip+ B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Grip+ B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Grip+ B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Grip+ B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Grip+ B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Grip-plus+.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Grip+ B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Grip+ B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Grip+.nl. 

Disclaimer

Grip+ dankt u voor het bezoeken van haar website. Grip+ heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van deze website. Tevens behoudt Grip+ te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.